Sri Kavi Karnapura

Srii-kRSNa-caitanya-candrasya-sahasra-naama-stotram - 1000 names of Sri Chaitanya mahaprabhu

1

namas tasmai bhagavate
caytanyaaya mahaatmane
kali-kalmaSa-naaSaaya
bhavaabdhi taaraNaya ca

2

brahmaNaa hari-daasana
Sri-ruupaaya prakaaSitam
tat sarvaM kathayiSami
savadhaanaM niSaamaya

3

SrutvaivaM vaiSNavaah sarve
prahRSTaah prema-vihvalaaH
saadaram paripapracchuh
prema-gadgadayaa giraa

4

vaiSNavaanaaM hi kRpayaa
smRtva vaakyaM pitus tadaa
saNointya bhagavad-ruupaM
naamaani kathayami vai

oM asya Srii-kRSNa-caitanya
sahasra-naama-stotrasya
naaraayaNaH RSir anuSTup chandaH
Sriimad-bhagavad-bhaktir devataa
Srii-raadhaa-kRSNa-pritaye
Srii-kRSNa-caitanya-
naama-sahasra-paathe viniyogaH
oM namaH prema-samuccayaaya
gopiijana-vallabhaaya mahaatmane

5*

oM viSvambaraH sadaanando
viSva-jid viSva-bhaavanah
mahaanubhaavo viSvaatmaa
gauraaNgo gaura-bhaavanaH

6

hema-prabho diirgha-baahur
diirgha-griivaH Sucir vasuH
caitanyaS cetanaS cetaS
citta-ruupi prabhuH svayam

7

raadhaangi raadhikaa-bhaavo
raadhaanveSi priyaMvadaH
niiti-jNaH sarva-dharma-jNo
bhaktimaan puruSottamah

8

anubhaavii mahaa-dhairyaH
Saastra-jNo nitya-nuutanaH
prabhaavi bhagavaan kRSNaS
caitanyo rasa-vigrahaH

9

anaadi-nidhano dhaataa
dharanii-mandanaH Sucih
varaangaS caNcalo dakSaH
prataapii saadhu-saNgataH

10

unmaadii unmado viiro
dhiira-graanii rasa-priyaH
raktaambaro daNDa-dharaH
sannyaasii yati-bhuuSaNaH

11

daNDii chatrii cakra-paaniH
kRpaaluh sarva-darSanaH
niraayudha sarva-Saastaa
kali-dosa-pranaaSanaH

12

guru-varyaH kRpaa-sindhur
vikramii ca janaardanaH
mleccha-graahi kuniiti-ghno
duSTa-haarii kRpaakulaH

13

brahmacaarii yati-varo
brahmaNyo braahmaNaH sudhiih
dvija-raajas cakravartii
kaviH kRpaNa-vatsalaH

14

niriihah paavako 'rtha-jNo
nirdhuumaH paavakopamaH
naara-vandyo haraakaaro
bhaviSNur nara-naayakaH

15

daana-viiro yuddha-viiro
dayaa-viiro vRkodaraH
jNaana-viiro mahaa-viiraH
Saanti-viiraH prataapanaH

16

Srii-jiSNur bhramiko jiSNuH
sahiSNuS caaru-darSanaH
naro variiyaan durdarSo
navadviipa-sudhaakaraH

17

candra-haasyaS candra-nakho
balimad udaro balii
suuryah-prabhaH suuryakaaMSuH
suuryaango maNi-bhuuSaNaH

18

kambhu-kaNThaH kapola-Sriir
nimna-naabhiH sulocanaH
jaganaatha-suto vipro
ratnaaNgo ratna-bhuuSaNaH

19

tiirthaarthii tiirtha-das tiirthas
tiirthaangas tiirtha-saadhakah
tiirthaaspadas tiirtha-vaasas
tiirtha-sevii niraaSrayaH

20

tiirthaalaadii tiirtha-prado
braahmako brahmaNo bhramii
Sriivaasa-paNDitaanando
raamaananda-priyaNkaraH

21

gadaadhara-priyo daasa-
vikramii SaNkara-priyaH
yogii yoga-prado yogo
yoga-kaarii tri-yoga-kRt

22

sarvaH sarva-svado bhuumaa
sarvaangaH sarva-sambhavaH
vaanir baanaayudho vaadii
vaacaspatir ayoni-jaH

23

buddhih satyaM balaM tejo
dhRtimaan jaNgamakRtih
muraarir varddhano dhaataa
nRharih maana-varddhanaH

24

niskarmaa karma-do naathaH
karma-jNah karma-naaSakaH
anarghaH kaarakaH karma-
kriyaarhaH karma-baadhakaH

25

nirguno gunavaan iiSo
vidhaataa saama-go 'jitah
jita-Svaaso jita-praano
jitaanaNgo jitendriyaH

26

kRSNa-bhaavii kRSNa-naami
kRSNaatmaa kRSNa-naayakaH
advaito dvaita-saahityo
dvi-bhaavah paalako vaSi

27

SriivaasaH Sriidharaahavyo
hala-naayaka-saara-vit
viSvaruupaanujaScandro
variiyaan maadhavo 'cyutah

28

ruupaasaktaH sadaacaaro
guNa-jNo bahu-bhaavakaH
guNa-hiino guNaatiito
guNa-graahii guNaarNavaH

29

brahmaanando nityaanandah
premanando 'ti-nandakaH
nindya-haari nindya-varjii
nindya-ghnaH paritoSakaH

30

yajNa-baahur viniitaatmaa
naama-yajNa-pracaarakaH
kali-varyaH sucinaaMSuH
paryaaMsuH paavakopamaH

31

hiraNya-garbhaH suuksmaatmaa
vairaajyo virajaa-patiH
vilaasi prabhaavi svaamSi
paraavasthaH siromanih

32

maayaa-ghno maayiko maayi
maayaavaadi vicakSaNaH
kRSNaacchaadii kRSNa-jalpii
visaya-ghno niiraakRtiH

33

saNkalpa-Suunyo maayiiSo
maayaadveSii vraja-priyaH
vrajaadhiiSo vraja-patir
gopa-gokula-nandanaH

34

vraja-vaasii vraja-bhaavo
vraja-naayaka-sattamaH
gupta-priyo gupta-bhaavo
vaaNcitaH satkulaaSrayaH

35

raagaanugo raaga-sindhuu
raagaatmaa raaga-varddhanaH
raagodgataH prema-saaksii
bhaTTa-naathaH sanaatanaH

36

gopaala-bhaTTa-gaH priito
lokanaatha-priyaH paTuh
dvi-bhujaH Sad-bhujo ruupi
raaja-darpa-vinaaSanaH

37

kaaSi-miSra-priyo vandyo
vandaniiyaH Saci-prasuuH
miSra-purandaraadhiso
raghunatha-priyo rayaH

38

saarvabhauma-darpa-haari
amoghaarir vasu-priyaH
sahajah sahajaadhiiSaha
SaSvataH praNayaaturaH

39

kila-kiNcid-abhaavaarttah
paaNdu-gaNDaH SucaaturaH
pralaapi bahu-vaak SuddhaH
Rjur vakra-gatiH Siivah

40

ghattaayito 'ravindaakSaH
prema-vaicittya-lakSakaH
priyaabhimaanii caturaH
priyaavartii priyonmukhaH

41

lomaaNcitaH kampa-dharaH
aSru-mukho viSoka-haa
haasya-priyo haasya-kaari
haasya-yug haasya-naagarah

42

haasya-graami haasya-karas
tri-bhaNgii nartanaakulaH
uurdhva-lomaa uurdhva-hasta
uurdhva-raavi vikaaravaan

43

bhavollaasi dhiira-Saanto
dhiiraNgo dhiira-naayakaH
devaaspado deva-dhaamaa
deva-devo manobhavaH

44

hemadrir hema-laavaNyaH
sumerur brahma-saadanaH
airaavata-svarNa-kaantiH
Sara-ghno vaaNchita-pradaH

45

karobhoruuh sudiirghaakSaH
kampa-bhruu-cakSu-naasikaH
naama-granthii naama-saNkhyaa
bhaava-baddhas tRSaa-haraH

46

paapaakarSii paapa-haarii
paapa-ghnaH paapa-SodhakaH
darpa-haa dhana-do 'ri-ghno
maana-haa ripu-haa madhuH

47

ruupa-haa veSa-haa divyo
diina-bandhuH kRpaamayaH
sudhaksaraH sudhaasvaadii
sudhaamaa kamaniiyakaH

48

nirmukto mukti-do mukto
muktaakhyo mukti-baadhakaH
nihSaNko nirahaNkaaro
nirvairo vipadaapahaH

49

vidagdho nava-laavanyo
navadviipa-dvija prabhuH
niraNkuSo deva-vandyaH
suraacaaryaH suraari-haa

50

sura-varyo nindya-haarii
vaada-ghnaH paritoSakaH
suprakaaSo bRhad-baahur
mitra-jNah kavi-bhuuSaNaH

51

vara-prado varapaNgo
vara-yug vara-nayakaH
puSpa-haasa padma-gandhiH
padma-raagah prajaagaraH

52

uurdhva-gaH satpathaacaarii
praana-da uurdhva-gaayakaH
jana-priyo janaahlaado
janaakaRSi jana-spRhaH

53

ajanmaa janma-nilayo
janaanado janaardra-dhiH
jagan-naatho jagad-bandhur
jagad-devo jagat-patiH

54

janakaari janaamodo
janakaananda-saagrahaH
kali-priyah kali-SlaaghyaH
kali-maana-vivardhanaH

55

kali-varyah sadaanandah
kali-kRt kali-dhanyamaan
varddhaamanah Sruti-dharaH
varddhano vRddhi-daayakaH

56

sampadaH SaaraNo dakSo
ghRNaangii kali-rakSakaH
kali-dhanyaH samaya-jNah
kali-puNya-prakaaSakaH

57

niScinto dhiira-lalito
dhiira-vaak preyasii-priyaH
vaamaasparSii vaama-bhaavo
vaama-ruupo manoharaH

58

atiindriyaH suraadyakSo
lokaadhyakSaH kRtakRtaH
yugaadi-kRd yuga-karo
yuga-jNo yuga-naayakaH

59

yugaavarto yugaasiimaH
kaalavaan kaala-Sakti-dhRk
praNayaH SaaSvato hRSTo
viSva-jid buddhi-mohanaH

60

sandhyaataa dhyaana-kRd dhyaani
dhyaana-maNgala-sandhimaan
visrutaatmaa hRdi sthira-
graamaniya-praghraahakaH

61

svara-muurcchi svaraalaapii
svara-muurti-vibhuuSaNaH
gaana-graahi gaana-lubdho
gaayako gaana-varddhanaH

62

gaana-maanyo hy aprameyaH
satkartaa viSva-dhRk sahaH
ksiirabdhi-kamathaakaarah
prema-garbha-jhaSaakRtiH

63

biibhatsur bhaava-hRdayaH
adRSyo barhi-darSakaH
jNaana-ruddho dhiira-buddhir
akhilaatma-priyaH sudhiH

64

ameyaH sarva-vid bhaanur
babhruur bahu-Siro ruciH
uru-Sravaah mahaa-diirgho
vRSa-karmaa vRSaakRtiH

65

Sruti-smRti-dharo vedaH
Sruti-jNaH Sruti-baadhakaH
hRdi spRSa aasa aatmaa
Sruti-saaro vicakSaNaH

66

kalaapii niranugraahii
vaidya-vidyaa-pracaarakaH
miimaaMsakaarir vedaaNga
vedaartha-prabhavo gatiH

67

paraavara-jNo duSpaaro
virahaaNgii sataaM gatiH
asaNkhyeyo 'prameyaatmaa
siddhi-daH siddhi-saadhanaH

68

dharmo-setur dharma-paro
dharmaatmaa dharma-bhaavanaH
udiirNa-saMSaya-cchinno
vibhuutih SaaSvataH sthiraH

69

Suddhaatmaa SobhanotkaNTho
'nirdeSyaH saadhana-priyaH
grantha-priyo granthamayah
Sastra-yonir mahaasayaH

70

avarNo varNa-nilayo
naaSramii catur-aaSramaH
avipra vipra-kRt stutyo
raajanyo raajya-naaSakaH

71

avaSyo vaSyataadhiinaH
Srii-bhakti-vyavasayakaH
manojavaH purayitaa
bhakti-kirtir anaamayaH

72

nidhi-varjii bhakti-nidhir
durlabho durga-bhaava-kRt
karta niih kiirtir atulaH
amRto muraja-priyaH

73

SRNgaraH paNcamo bhaavo
bhaavo-yonir anantaraH
bhakti-jit prema-bhoji ca
nava-bhakti-pracaarakaH

74

tri-gartas tri-gunaamodas
tri-vaaNchi priiti-varddhanaH
niyantaa Srama-go 'tiitaH
poSaNo vigata-jivaraH

75

prema-jivaro vimaanaarhaH
artha-haa svapna-naaSanaH
uttaarano naama-puNyaH
paapa-puNya-vivarjitaH

76

aparaadha-haraH paalyah
svasti-dah svasti-bhuuSaNaH
puutaatmaa puuta-gaH puutaH
puuta-bhaavo mahaa-svanaH

77

kSetra-jNah kSetra-vijaayii
kSetra-vaaso jagat-prasuuH
bhaya-haa bhaya-do bhaasvaan
gauNa-bhaava-samanvitaH

78

maNDito maNDala-karo
vaijayantii-pavitrakaH
citrangaS citritaS citro
bhakta-citta-prakaaSakaH

79

buddhi-go buddhi-do buddhir
buddhi-dhRg buddhi-varddhanaH
premadri-dhRk prema-vaho
rati-voDha rati-spRsaH

80

prema-cakSuH prema-ganhaH
prema-hRt prema-puurakaH
gambhiira-go bahir vaaso
bhaavaanuSTHita-go patiH

81

naika-ruupo naika-bhaavo
naikaatmaa naika-ruupa-dhRk
Slatha-sandhiH kSiiNa-dharmas
tyakta-paapa uru-SravaaH

82

uru-gaaya uru-griiva
uru-bhaava uru-kramaH
nirdhuuto nirmalo bhaavo
niriho niranugrahaH

83

nirdhuumo 'gniH suprataapas
tiivra-taapo hutaaSanah
eko mahad-bhuuta-vyaapii
pRthag-bhuutaH anekasaH

84

nirNayii niranujNaato
duSTa-graama-nivartakaH
vipra-bandhuH priyo rucyo
rocakaaNgo naraadhipaH

85

lokaadhyakSaH suvarNaabhaH
kanakaabjah SikhaamaNiH
hema-kumbho dharmo-setur
loka-naatho jagad-guruH

86

lohitaakso naama-karmaa
bhaava-stho hRd-guhaasayaH
rasa-praano rati-jyeSTho
rasaabdhi-ratir aakulaH

87

bhaava-sindhur bhakti-megho
rasa-varsii janaakulaH
piitaabjo niila-piitaabho
rati-bhoktaa rasaayanaH

88

avyaktaH svarNa-raajiivo
vivarNii saadhu-darsanaH
amRtyuH mRtyu-do 'ruddhaH
saNdhaataa mRtyu-vaNcakaH

89

premonmattaH kiirtanarttaH
saNkiirtana-pitaa surah
bhakti-graamaH susiddaarthaH
siddhi-daH siddhi-saadanaH

90

premodaraH prema-vaahuu
loka-bharta diSaampatiH
antaH kRSNo bahir gauro
darSako rati-vistaraH

91

saNkalpa-siddho vaaNchaatmaa
atula sac-chariira-bhRt
RDdhaarthaH karuNaapaango
nada-kRd bhakta-vatsalaH

92

amatsaraH paraanandah
kaupiinii bhakti-poSakaH
akaitavo naama-maali
vegavaan puurNa-lakSaNaH

93

mitaaSano vivartaakso
vyavasaayaa vyavasthitah
rati-sthaano rati-vanaH
paScaat tuSTaH SamaakulaH

94

kSobhaNo virabho maargo
maarga dhRg vartma-darSakaH
nicaasrami nica maanii
vistaaro biijam avyayaH

95

mohaa-kaayaH suukSma-gatir
mahejyaH sattra-varddhanaH
sumukhaH svaapano 'naadih
sukRt paapa-vidaaraNaH

96

Sriinivaaso gabhiiraatmaa
Sriingaara-kanakaadRtaH
gabhiro gahano vedhaa
saangopaango vRSa-priyaH

97

udiirna-raago vaicitrii
Srikarah stavanaarhakaH
aSru-cakSur jalaabyaNga
puurito rati-puurakaH

98

stotraayaNaH stavaadhyakSaH
stavaniyaH stavaakulaH
uurdva-retaah sannivaasaH
prema-muurtiH SatanalaH

99
 

bhakta-bandhur loka-bandhuH
prema-bandhuH SataakulaH
satya-medhaa Sruti-dharaH
sarva-Sastra-bhRtaaMvaraH

100

bhakti-dvaaro bhakti-gRhaH
premaagaaro nirodha-haa
udghuurNo ghuurNita-manaa
aaghuurnita-kalevaraH

101

bhaava-bhraanti-ja-sandehaH
prema-raaSiH SucaapahaH
kRpaacaaryaH prema-saNgo
vayunaH sthira-yauvanaH

102

sindhu-gah prema-saNgaahaH
prema-vaSyo viciksaNaH
padma-kiNjalka-saNkaasaH
premaadaaro niyaamakaH

103

virakto vigataaraatir
naapekSo naaradadRtaH
nata-stho daksinah ksaamah
SaTha-jiiva-prataarakaH

104

naama-pravartako 'nartho
dharmo-gurv-aadi-puruSah
nyag-rodho janako jaato
vainatyo bhakti-paada-pah

105

aatma-mohah prema-liidhaH
aatma-bhaavaanugo viraat
maadhurya-vit svaatma-rato
gaurakhyo vipra-ruupa-dhRk

106

raadhaa ruupii mahaa-bhaavii
raadhyo raadhana-tatparaH
gopiinathatmako 'dRSyah
svaadhikaara-prasaadhakaH

107

nityaaspado nitya ruupi
nitya-bhaava-prakaaSakaH
sustha-bhaavaS capala-dhiH
svaccha-go bhakti-poSakaH

108*

sarvatra-gas tiirtha-bhuuto
hRdi-sthaH kamalaasanaH
sarva-bhaavaanugaadhiiSah
sarva-maNgala-kaarakaH

109

ity etat kathitaM nityaM
saahasraM naama-sundaram
goloka-vaasino viSNor
gaura-ruupasya SaarnginaH

110

idaM gaura-sahasraakhyam
aamaya-ghnaM Sucaapaham
prema-bhakti-pradaM nRNaam
govindaakarSakaM param

111

praataH-kaale ca madhyaahne
sandhyaayaaM madhya-raatrike
yah paThet prayato bhaktyaa
caitanye labhate ratim

112

naamaatmako gaura-devo
yasya cetasi vartate
sa sarvaM viSayaM tyaktvaa
bhaavaanando bhaved dhruvam

113

yasmai kasmai na datavyam
daane tu bhakti-haa bhavet
viniitaaya praSaantaaya
gaura-bhaktaaya dhiimate
tasmai deyam tato graahyam
iti vaiSNava-Saasanam
 

iti sri-kavi-karNapuu-ra-viracitam
Srii-kRSNa-caitanya-candrasya
sahasra-naama-stotraM sampuurNam