Names of Mahaprabhu

Sri Krsna-Chaitanya-Dvadasa-Nama-Stotram by Sarvabhauma Bhattacharya

Sri Gauranga-Astottara-Sata-Nama-Stotram by Sarvabhauma Bhattacharya 108 Names of Lord ChaitanyaSri Krsna-Chaitanya-Dvadasa-Nama-Stotram
by Sarvabhauma Bhattacharya

1)  caitanyah krsna-caitanyo gaurango dvija-nayakah
     yatinam dandinam caiva nyasinam ca siromanih
Twelve principal names of Sri Chaitanya Mahaprabhu are:
*  Chaitanya  -- The living force
*  Krsna-Chaitanya  --  The all-attractive Supreme living force
*  Gauranga  --  He of fair bodily complexion
*  Dvija-Nayaka  --  The hero amongst the twice-born brahmanas
*  Yatinam Siromani  --  The crest jewel of sannyasis (who wander freely)
*  Dandinam Siromani  -  The crest jewel of sannyasis (who carry staffs)
*  Nyasinam Siromani  --  The crest jewel of sannyasis (who renounce everything)

2)  raktambara-dharah sriman navadvipa-sudhakarah
     prema-bhakti-pradas caiva sri-saci-nandanas tatha
*  Raktambara-Dhara  --  He Who wears red cloth
*  Sriman  --  The supreme opulent  one
*  Navadvipa-Sudhakara  --  The source of nectar in Navadvipa
*  Prema-Bhakti-Prada  --  The bestower of ecstatic loving devotion
*  Sri-Sachi-Nandana  --  The delightful son of mother Sachi

3)  dvadasaitani namani tri-sandhyam yah pathen narah
     tasya vancha-susiddhih syat bhaktih srila-padambuje

"That person who recites these twelve holy names of the Lord three times a day (at dawn, noon and dusk) will achieve the perfection of all their best desires, and will attain pure devotion unto the divine lotus feet of Lord Chaitanya."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sri Gauranga-Astottara-Sata-Nama-Stotram
by Sarvabhauma Bhattacharya

108 Names of Lord Chaitanya

1)  namaskrtya pravaksyami deva-devam jagad-gurum
     namnam-astottara-satam caitanyasya mahatmanah

After offering my respectful obeisances unto the Lord of Lords, Who is the spiritual master of the entire universe, I will now narrate 108 holy names of Lord Chaitanya, the great soul.

2)  visvambharo jita-krodho maya-manusa-vigrahah
     amayi mayinam sresto vara-deso dvijottamah

3)  jagannatha-priya-sutah pitr-bhakto maha-manah
     laksmi-kantah saci-putrah premado bhakta-vatsalah

4)  dvija-priyo dvija-varo vaisnava-prana nayakah
     dvi-jati-pujakah santah srivasa-priya isvarah

5)  tapta-kancana-gaurangah simha-grivo maha-bhujah
     pita-vasa rakta-pattah sad-bhujo 'tha catur-bhujah
 6)  dvi-bhujas gada-panih cakri padma-dharo 'malah
     panca-janya-dharah sarngi venu-panih surottamah

7)  kamalaksesvarah prito gopa-liladharo yuva
     nila-ratna-dharo rupya-hari kaustubha-bhusanah

8)  srivatsa-lanchano bhasvan-mani-dhrk kanja-locanah
     tatanka-nila-srih rudra-lila-kari guru-priyah

9)  sva-nama-guna-vakta ca namopadesa-dayakah
     acandala-priyah suddhah sarva-prani-hite ratah

10) visvarupanujah sandhyavatarah sitalasayah
     nihsima-karuno gupta atma-bhakti-pravartakah

11) mahanando nato nrtya-gita-nama-priyah kavih
     arti-priyah sucih suddho bhavado bhagavat-priyah

12) indradi-sarva-lokesa-vandita-sri-padambujah
     nyasi-cudamanih krsnah sannyasasrama-pavanah

13) caitanyah krsna-caitanyo danda-dhrg nyasta-dandakah
     avadhuta-priyo nityananda-sad-bhuja-darsakah

14) mukunda-siddhi-do dino vasudevamrta-pradah
     gadadhara-prana-natha arti-ha sarana-pradah

15) akincana-priyah prano guna-grahi jitendriyah
     adosa-darsi sumukho madhurah priya-darsanah

16) pratapa-rudra-samtrata ramananda-priyo guruh
     ananta-guna-sampannah sarva-tirthaika-pavanah

17) vaikuntha-natho lokeso bhaktabhimata-rupa-dhrk
     narayano maha-yogi jnana-bhakti-pradah prabhuh

18) piyusa-vacanah prthvi-pavanah satya-vak sahah
     oda-desa-jananandi sandohamrta-rupa-dhrk

If one chants this prayer with faith and transcendental devotion on Lord Chaitanya's appearance day (the full-moon day in the month of Phalguna), then one perpetually attains the fulfillment of their each & every pure desire. At the time of death, they will attain remembrance of Sri Chaitanya-deva and enter His eternal pastimes.