Cakra Salagram Sila Deity Darshan Sri Narasingha Chaitanya Matha Mysore

Salagram Sila

 
bathing the Salagram


 

Salagram Sila top    Salagrama Sila Index
 

Cakra Salagram Sila Sri Narasingha Chaitanya Matha Deity Darshan